top of page

Algemene voorwaarden praktijk Karin Brunner


Artikel 1 Definities praktijk Karin Brunner
Praktijk Karin Brunner, praktijk voor AcuEnergetics® behandelingen en inzichtgevende gesprekken, gevestigd te Amsterdam, KvK nummer 66932998 0000 – hierna PKB genoemd. De cliënt (m/v): de wederpartij van PKB. Behandeling: de overeenkomst tussen cliënt en PKB.
 

Artikel 2 Algemeen
De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is gemaakt met PKB voor de aangeboden diensten. PKB is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid
Op alle behandelingen en facturen tussen PKB en de cliënt zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden PKB van toepassing. Acceptatie van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden PKB heeft aanvaard.

 

Artikel 4 Derden
PKB zal derden (huisarts, fysiotherapeut etc.) nooit benaderen voor informatie over cliënt. Mocht dit een uitdrukkelijke wens zijn van de cliënt zal deze schriftelijk toestemming geven hiervoor.

 

Artikel 5 Behandelingsperiode
De behandelingsperiode wordt overlegd met de cliënt. Het aantal behandelingen kan afhankelijk van het resultaat van de behandeling wijzigen. Het aantal behandelingen wordt in principe bepaald door de wens van de cliënt.

 

Artikel 6 Niet verschijnen van de cliënt
Als bij verhindering de cliënt niet tijdig (minimaal 48 uur voor de afspraak) contact opneemt met PKB en niet verschijnt op de afspraak wordt de cliënt in rekening gesteld met het totale factuurbedrag.

 

Artikel 7 Annulering
Annulering van afspraken door de cliënt dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip telefonisch of per mail te gebeuren, anders dient men annuleringskosten te betalen. De annuleringskosten bedragen 100% van het verschuldigd tarief. PKB zal er anderzijds ook zorg voor dragen dat de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt wordt gebruikt voor de desbetreffende cliënt. Kan PKB de geplande afspraak niet nakomen, dan wordt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

 

Artikel 8 Verantwoordelijkheden cliënt
De cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de eigen gezondheid. Zoals: zwangerschap, koorts, griep, besmettelijke ziekte, medicatie, hernia, infectie, kanker, breuken, kneuzingen, auto-immuunziekte, whiplash, ME, MS, ALS of een andere ernstige ziekte. Ook veranderingen in de gezondheidstoestand tijdens het behandelingstraject dienen te worden vermeld. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan cliënt worden doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn daarna mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt. PKB wordt niet aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim over bovengenoemde aandoeningen of ander belangrijk informatieverzuim door de cliënt. Tevens zal een behandeling bij PKB geen medisch noodzakelijke behandeling vervangen.

 

Artikel 9 Geheimhouding
PKB zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, voor zover dit de behandeling niet stoort. Indien met toestemming van de cliënt contact wordt opgenomen met derden (bijv. een huisarts), zal enkel noodzakelijke informatie worden gedeeld.

 

Artikel 10 Dossierbeheer, inzagerecht en afschrift van cliëntendossier
PKB houdt van de betrokken cliënt een elektronisch dossier bij. Naast PKB heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier. De cliënt kan ook vragen om een afschrift van het eigen dossier. Het dossier zal lokaal opgeslagen worden op een beveiligde computer. De gegevens zullen na beëindiging behandeling maximaal 3 jaar opgeslagen blijven, na deze periode wordt de informatie verwijderd of geanonimiseerd.

Artikel 11 Beëindiging behandeling
De cliënt heeft het recht het behandelplan/een behandeling eenzijdig te beëindigen, ook zonder opgaaf van reden. PKB zal cliënt vragen om de reden te geven, maar de cliënt is niet verplicht hierop antwoord te geven. Als PKB de behandeling wil beëindigen, dan zal zij evenwel wel een reden aan de cliënt moeten geven.

 

Artikel 12 Facturering en betaling
De cliënt gaat akkoord met de meeste recente tariefstelling zoals op de website van PKB vermeld staat, ofwel met een andere afspraak indien deze uitdrukkelijk is gemaakt tussen PKB en de cliënt. Elke behandeling dient na afloop of contant of via factuur te worden betaald. De betaling via factuur dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid
PKB is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan PKB kunnen worden toegerekend. PKB zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. PKB geeft geen garantie op haar diensten en kan niet het door deelnemer beoogde resultaat garanderen. PKB is tevens niet aansprakelijk als de cliënt adviezen over medische zorg niet in acht neemt en daardoor klachten ontwikkelt. Een behandeling bij PKB kan een medische ingreep niet vervangen nog is dit de intentie van PKB.

 

Artikel 14 Klachten
Klachten kunnen binnen twee weken na de behandeling schriftelijk worden ingediend, per email of per post.

 

Artikel 15 Instemming met de voorwaarden
De cliënt gaat stilzwijgend en onverkort akkoord met de voorwaarden op het moment dat de cliënt een afspraak maakt met PKB. Deze voorwaarden gelden ook voor alle vervolgbehandelingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemeen gehanteerde regels en voorschriften alsmede de wettelijke bepalingen.

 

Amsterdam, 1 maart 2022

 

bottom of page